سرو موتور و درایو سرو

مشخصات های 3000RPM

 

توان

سایز

قطر شفت

مدل موتور

مدل

30W

2048

0.09Nm

40mm

SAR3ACNE

L7SA001AE

50W

2048

0.15Nm

40mm

SAR5ACNE

L7SA001AE

100W

2048

0.31Nm

40mm

SA01ACNE

L7SA001AE

100W

2500

0.31Nm

60mm

SB01ADKE

L7SA002AE

150W

2048

0.47Nm

40mm

SA015ACNE

L7SA002AE

200W

2500

0.63Nm

60mm

SB02ADKE

L7SA002AE

400W

2500

1.27Nm

60mm

SB04ADKE

L7SA004AE

400W

2500

1.27Nm

80mm

SC04ADKE

L7SA004AE

600W

2500

1.91Nm

80mm

SC06ADKE

L7SA008AE

800W

2500

2.54Nm

80mm

SC08ADKE

L7SA008AE

900W

3000

2.86Nm

130mm

SE09AEKE

L7SA010AE

1KW

2500

3.18Nm

80mm

SC10ADKE

L7SA010AE

1.5KW

3000

4.77Nm

130mm

SE15AEKE

L7SA020AE

2.2KW

3000

7Nm

130mm

SE22AEKE

L7SA020AE

3KW

3000

9.55Nm

130mm

SE30AEKE

L7SA035AE

5KW

3000

15.92Nm

130mm

SF50AEKE

L7SA050AE

 

 

 

 

 

LS

مشخصات های 2000RPM

 

توان

سایز

قطر شفت

مدل موتور

مدل

300W

2500

1.43Nm

80mm

SC03DDKE

L7SA004AE

450W

2500

2.14Nm

80mm

SC05DDKE

L7SA008AE

550W

2500

2.62Nm

80mm

SC06DDKE

L7SA008AE

600W

3000

2.86Nm

130mm

SE06DEKE

L7SA008AE

650W

2500

3.1Nm

80mm

SC07DDKE

L7SA008AE

1.1KW

3000

5.25Nm

130mm

SE11DEKE

L7SA010AE

1.6KW

3000

7.64Nm

130mm

SE16DEKE

L7SA020AE

2.2KW

3000

10.51Nm

130mm

SE22DEKE

L7SA020AE

2.2KW

3000

10.51Nm

180mm

SF22DEKE

L7SA020AE

2.2KW

3000

10.51Nm

220mm

SG22DEKE

L7SA020AE

3.5KW

3000

16.71Nm

180mm

LF35DEKE

L7SA035AE

3.5KW

3000

16.71Nm

220mm

LG35DEKE

L7SA035AE

5.5KW

3000

26.26Nm

180mm

SF55DEKE

L7SA050AE

5.5KW

3000

26.26Nm

220mm

SG55DEKE

L7SA050AE

 

 

 

 

 

سرو موتور و درایو سرو

مشخصات های 1000RPM

 

توان

سایز

قطر شفت

مدل موتور

مدل

300W

3000

2.86Nm

130mm

SE03MEKE

L7SA004AE

600W

3000

5.73Nm

130mm

SE06MEKE

L7SA008AE

900W

3000

8.59Nm

130mm

SE09MEKE

L7SA010AE

1.2KW

3000

11.46Nm

130mm

SE12MEKE

L7SA020AE

1.2KW

3000

11.46Nm

180mm

SF12MEKE

L7SA020AE

1.2KW

3000

11.46Nm

220mm

SG12MEKE

L7SA020AE

2KW

3000

19.1Nm

180mm

SF20MEKE

L7SA035AE

2KW

3000

19.1Nm

220mm

SG20MEKE

L7SA035AE

3KW

3000

28.65Nm

180mm

LF30MEKE

L7SA035AE

3KW

3000

28.65Nm

220mm

LG30MEKE

L7SA035AE

4.4KW

3000

42.09Nm

180mm

SF44MEKE

L7SA050AE

4.4KW

3000

42.09Nm

220mm

SG44MEKE

L7SA050AE