دستگاه سلفون کش بطور معمول از بخش های مختلفی نظير آپارات، تنظيم کننده فواصل پوستر ها و قسمت سلفون چسبان تشکيل شده است.

سلفون کش

No tags for this post.